Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 282 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.11s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
 2. 2
  Bằng Enloe, Cynthia H., 1938-
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 3. 3
  Bằng Cooley, John K., 1927-2008
  Được phát hành 2005
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 4. 4
  Bằng Bakir, Vian, 1971-
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 5. 5
  Bằng Silvers, Laury, 1964-
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 6. 6
  Bằng Rogers, Paul, 1943-
  Được phát hành 2007
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 7. 7
  Bằng Yildiz, Kerim
  Được phát hành 2007
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 8. 8
  Bằng Leick, Gwendolyn, 1951-
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 9. 9
  Bằng Galleymore, Susan
  Được phát hành 2009
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 10. 10
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 11. 11
  Bằng Rogers, Paul, 1943-
  Được phát hành 2006
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 12. 12
  Bằng Ismael, Tareq Y.
  Được phát hành 2004
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 13. 13
  Bằng Maroney, Eric
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 14. 14
 15. 15
  Bằng Wengrow, D.
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 16. 16
  Bằng Hurst, Steven
  Được phát hành 2009
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 17. 17
  Bằng Hämeen-Anttila, Jaakko
  Được phát hành 2006
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 18. 18
  Bằng Rohde, Achim, 1969-
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 19. 19
 20. 20
  Bằng Nissen, Hans Jörg
  Được phát hành 2009
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook