Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 873 cho tìm kiếm '"Holocaust, Jewish (1939-1945)"', thời gian truy vấn: 0.17s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Bartov, Omer
  Được phát hành 1996
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Historiography.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 2. 2
  Bằng Zipperstein, Steven J., 1950-
  Được phát hành 2014
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Moral and ethical aspects.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 3. 3
  Được phát hành 2010
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945), in literature.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 4. 4
  Bằng Magilow, Daniel H., 1973-, Silverman, Lisa, 1969-
  Được phát hành 2015
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Historiography.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 5. 5
  Được phát hành 2009
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945), in literature.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 6. 6
  Được phát hành 2014
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945)…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 7. 7
  Được phát hành 2015
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945)…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 8. 8
  Được phát hành 1994
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Congresses.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 9. 9
  Bằng Young, James Edward
  Được phát hành 1990
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Historiography.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 10. 10
  Bằng Cohen, Jeff
  Được phát hành 2015
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Drama.…”
  Available via Alexander Street Press
  Video
 11. 11
  Bằng Patterson, David, 1948-
  Được phát hành 2018
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Historiography.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 12. 12
  Bằng Rosen, Philip, 1928-
  Được phát hành 2002
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Personal narratives Bio-bibliography.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 13. 13
  Bằng Lang, Berel
  Được phát hành 2005
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Historiography.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 14. 14
  Được phát hành 2007
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Research.…”
  Available via Alexander Street Press
  Điện tử Video
 15. 15
  Bằng Klein, Hillel
  Được phát hành 2012
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Historiography.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 16. 16
  Được phát hành 2011
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Reparations.…”
  Available via JSTOR
  eBook
 17. 17
  Bằng Bernard-Donals, Michael F.
  Được phát hành 2009
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Influence.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 18. 18
  Bằng Dumitru, Diana
  Được phát hành 2016
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945)…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 19. 19
  Bằng Lagae, Koen, Vanden Borre, Saartje, Nieuwenhuyse, Karel van
  Được phát hành 2016
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Study and teaching United States.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 20. 20
  Bằng Cinquegrani, Maurizio
  Được phát hành 2018
  Những chủ đề: “…Holocaust, Jewish (1939-1945) Poland.…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook