Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University rambler. Texas Wesleyan University, 200-.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University Rambler. Fort Worth: Texas Wesleyan University, 200-.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University Rambler. Texas Wesleyan University, 200-.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.