Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to your students. Association for Supervision and Curriculum Development.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Brookhart, Susan M. How to Give Effective Feedback to Your Students. Alexandria, Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2008.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Brookhart, Susan M. How to Give Effective Feedback to Your Students. Association for Supervision and Curriculum Development, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.