Nineteenth-Century literature criticism. Volume 92 /

Presents literary criticism on the works of nineteenth-century writers of all genres, nations, and cultures. Critical essays are selected from leading sources, including published journals, magazines, books, reviews, diaries, broadsheets, pamphlets, and scholarly papers. Criticism includes early vie...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Gale Group.
Tác giả khác: Byington, Juliet (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Detroit, Mich. : Gale Group, 2001.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: PN761 .N5 v.92
Sao chép 1 Sẵn có