Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Stone, D. (2010). Difficult conversations: How to discuss what matters most (Tenth anniversary edition, Second edition.). Penguin Books.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Stone, Douglas. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Tenth anniversary edition, Second edition. New York: Penguin Books, 2010.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Stone, Douglas. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Tenth anniversary edition, Second edition. Penguin Books, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.