MP3 : the meaning of a format /

MP3: The Meaning of a Format recounts the hundred-year history of the world's most common format for recorded audio. Understanding the historical meaning of the MP3 format entails rethinking the place of digital technologies in the larger universe of twentieth-century communication history, fro...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sterne, Jonathan, 1970-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Durham : Duke University Press, 2012.
Loạt:Sign, storage, transmission.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: ML74.4 .M6 S74 2012
Sao chép 1 Sẵn có