Scrolling forward : making sense of documents in the digital age /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Levy, David M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Arcade Publishing, [2016]
Phiên bản:Second edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: P214 .L48 2016
Sao chép 1 Sẵn có