Media literacy and the emerging citizen : youth, engagement and participation in digital culture /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mihailidis, Paul, 1978-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Peter Lang, [2014]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: P96 .M4 M54 2014
Sao chép 1 Sẵn có