Congo /

The conflict in the Democratic Republic of Congo has divided opinion; some call it a civil war, or a war of aggression by the country's neighbours; others a continuation of Rwanda's Hutu-Tutsi conflict on Congolose soil, and a war of partition and pillage. The prevalence of rape and sexual...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Turner, Thomas, 1939-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2013.
Loạt:Global Political Hot Spots
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: DT658.26 .T867 2013
Sao chép 1 Sẵn có