Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Migdal, J. S. (2014). Shifting sands: The United States in the Middle East. Columbia University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Migdal, Joel S. Shifting Sands: The United States in the Middle East. New York: Columbia University Press, 2014.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Migdal, Joel S. Shifting Sands: The United States in the Middle East. Columbia University Press, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.