Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Fuller, M., & Goffey, A. (2012). Evil media. MIT Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Fuller, Matthew, và Andrew Goffey. Evil Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Fuller, Matthew, và Andrew Goffey. Evil Media. MIT Press, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.