Trích dẫn APA

Fuller, M., & Goffey, A. (2012). Evil media. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Fuller, Matthew., và Andrew Goffey. Evil Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012.

Trích dẫn MLA

Fuller, Matthew., và Andrew Goffey. Evil Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.