How we think : digital media and contemporary technogenesis /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hayles, N. Katherine, 1943-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2012.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự