Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Schwaller, J. F. (2011). The history of the Catholic Church in Latin America: From conquest to revolution and beyond. New York University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Schwaller, John Frederick. The History of the Catholic Church in Latin America: From Conquest to Revolution and Beyond. New York: New York University Press, 2011.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Schwaller, John Frederick. The History of the Catholic Church in Latin America: From Conquest to Revolution and Beyond. New York University Press, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.