Hero : the life and legend of Lawrence of Arabia /

The story of an epic life on a grand scale: a revealing, in-depth biography of the extraordinary, mysterious, and dynamic Englishman whose daring exploits and romantic profile--including his blond, sun-burnished good looks and flowing white robes--made him an object of intense fascination, still fam...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Korda, Michael, 1933-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : Harper, [2010]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: D568.4 .L45 K67 2010
Sao chép 1 Sẵn có