The poisoner's handbook : murder and the birth of forensic medicine in Jazz Age New York /

Science journalist Deborah Blum shares the untold story of how poison rocked Jazz Age New York City. She tracks the perilous days when a pair of forensic scientists began their trailblazing chemical detective work, fighting to end an era when untraceable poisons offered an easy path to the perfect c...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Blum, Deborah, 1954-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Penguin Press, 2010.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: HV6555 .U62 N373 2010
Sao chép 1 Sẵn có