War dances /

A collection of short stories includes the title story, in which a famous writer, who just learned he may have a brain tumor, must decide how to care for his distant, American Indian father who is slowly dying.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Alexie, Sherman, 1966-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Grove Press, [2009]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: PS3551 .L35774 W37 2009
Sao chép 1 Sẵn có