Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Wright Group/McGraw-Hill. (2008). Everyday mathematics. Wright Group/McGraw-Hill.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Wright Group/McGraw-Hill. Everyday Mathematics. [Chicago, Ill.]: Wright Group/McGraw-Hill, 2008.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Wright Group/McGraw-Hill. Everyday Mathematics. Wright Group/McGraw-Hill, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.