Hunting Eichmann : how a band of survivors and a young spy agency chased down the world's most notorious Nazi /

When the Allies stormed Berlin in the last days of the Third Reich, Adolf Eichmann, the operational manager of the Final Solution, shed his SS uniform and vanished. Bringing him to justice would require a harrowing fifteen-year chase stretching from war-ravaged Europe to the shores of Argentina. Hun...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bascomb, Neal (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston : Houghton Mifflin Harcourt, [2009]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

3rd Floor

Chi tiết quỹ từ 3rd Floor
Số hiệu: DD247 .E5 B37 2009
Sao chép 1 Sẵn có