Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Bascomb, N. (2009). Hunting Eichmann: How a band of survivors and a young spy agency chased down the world's most notorious Nazi. Houghton Mifflin Harcourt.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Bascomb, Neal. Hunting Eichmann: How a Band of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World's Most Notorious Nazi. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Bascomb, Neal. Hunting Eichmann: How a Band of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World's Most Notorious Nazi. Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.