Teaching the large college class : a guidebook for instructors with multitudes /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Heppner, Frank H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco : Jossey-Bass, Ã2007.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - CETL Collection - 1st Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - CETL Collection - 1st Floor
Số hiệu: LB2331 .H47 2007
Sao chép 1 Sẵn có