Bush, the detainees, and the Constitution : the battle over presidential power in the War on Terror /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ball, Howard, 1937-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lawrence, Kan. : University Press of Kansas, [2007]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - General Collection - 3rd Floor
Số hiệu: KF5060 .B35 2007
Sao chép 1 Sẵn có