Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Schwartz, L., Armstrong, B., & Butterfield, S. M. (1990). What would you do?: A kid's guide to tricky and sticky situations. Learning Works.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Schwartz, Linda, Beverly Armstrong, và Sherri M. Butterfield. What Would You Do?: A Kid's Guide to Tricky and Sticky Situations. Santa Barbara, Calif.: Learning Works, 1990.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Schwartz, Linda, et al. What Would You Do?: A Kid's Guide to Tricky and Sticky Situations. Learning Works, 1990.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.