Royal government in colonial Brazil ; with special reference to the administration of the Marquis of Lavradio, viceroy, 1769-1779.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Alden, Dauril
Định dạng: Sách
Được phát hành: Berkeley : University of California Press, 1968.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!