882 1/2 amazing answers to your questions about the Titanic /

Questions and answers present information about the building, passengers, launching, sailing, sinking, and rediscovery of the Titanic. Includes illustrations, archival images, and step-by-step diagrams.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Brewster, Hugh.
Tác giả khác: Coulter, Laurie., Marschall, Ken.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Scholastic, 1998.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - 1st Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - 1st Floor
Số hiệu: Juv. G530 .T6 B73 2012
Sao chép 1 Sẵn có

EJWL - 1st Floor

Chi tiết quỹ từ EJWL - 1st Floor
Số hiệu: Joe Brown Coll. G530 .T6 B73 2012
Sao chép 2 Sẵn có