Fatal autonomy : Romantic drama and the rhetoric of agency /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jewett, William
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1997.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

3rd Floor

Chi tiết quỹ từ 3rd Floor
Số hiệu: PR719 .V4 J49 1997
Sao chép 1 Sẵn có