Raoul Wallenberg : the man who stopped death /

Traces the life of the Swedish diplomat who saved Hungarian Jews during World War II and then mysteriously disappeared after the Russians occupied Budapest.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Linnéa, Sharon, 1956-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : Jewish Publication Society, 1993.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

1st Floor

Chi tiết quỹ từ 1st Floor
Số hiệu: Juv. DS135 .H9 L53 1993
Sao chép 1 Sẵn có