Afro-American poets since 1955 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Davis, Thadious M., 1944-, Harris, Trudier.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Detroit, Mich. : Gale Research Co., c1985.
Loạt:Dictionary of literary biography ; v. 41.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

EJWL - Items in storage

Chi tiết quỹ từ EJWL - Items in storage
Số hiệu: PS21 .D5 v.41
Sao chép 1 Sẵn có