Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Williamson, A. (1984). Introspection and contemporary poetry. Harvard University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Williamson, Alan. Introspection and Contemporary Poetry. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Williamson, Alan. Introspection and Contemporary Poetry. Harvard University Press, 1984.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.