Smart Skills.

Persuasion offers all you need to know to get the most out of your business operations. With the current global economic crisis excellent persuasion skills have become invaluable as businesses now more than ever must maximise every opportunity they face.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Forsyth, Patrick.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Legend Press, 2018.
Loạt:Smart Skills Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!