Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Cellini, J. (2017). Universalism and liberation. Italian Catholic culture and the idea of international community, 1963-1978. Leuven UP.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Cellini, Jacopo. Universalism and Liberation. Italian Catholic Culture and the Idea of International Community, 1963-1978. Leuven: Leuven UP, 2017.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Cellini, Jacopo. Universalism and Liberation. Italian Catholic Culture and the Idea of International Community, 1963-1978. Leuven UP, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.