The limits of tyranny : archaeological perspectives on the struggle against new world slavery /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Delle, James A.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Knoxville : The University of Tennessee Press, 2015.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!