WRITING AT WORK : strategies for today's coworkers, clients, and customers /

Readers form an impression of you based on how you write. That's why communication skills are crucial for managers, business owners, and people who want to get ahead in their own careers. This book covers everything professionals need to know about writing on the job today. --

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Terk, Natasha (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oakland, CA : WRITE IT WELL, 2016.
Loạt:The Write it well series on business communication
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Tóm tắt:Readers form an impression of you based on how you write. That's why communication skills are crucial for managers, business owners, and people who want to get ahead in their own careers. This book covers everything professionals need to know about writing on the job today. --
Mô tả vật lý:1 online resource
số ISBN:153232488X
9781532324888