Computational bioacoustics : biodiversity monitoring and assessment /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ganchev, Todor (Tác giả, VerfasserIn.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston : Walter de Gruyter, 2016
Loạt:Speech technology and text mining in medicine and health care Volume 4.
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:1 Online-Ressource (XVI, 250 Seiten) : Illustrationen.
số ISBN:9781614516316
1614516316
1614517290
9781614517290
9781614519669
1614519668