Educating the neglected majority : the struggle for agricultural and technical education in nineteenth-century Ontario and Quebec /

"This is a comparative study of the evolution of technical and agricultural education from the early nineteenth century up to about 1900 in Ontario and Quebec. In the extensive literature on Canadian educational history, these two areas have remained largely on the periphery. No detailed pictur...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jarrell, Richard A., 1946- (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Montreal ; Kingston ; London ; Chicago : McGill-Queen's University Press, 2016.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!