Women's Tanci fiction in late imperial and early twentieth-century China /

In Women's Tanci Fiction in Late Imperial and Early Modern China, Li Guo presents the first book-length study in English of women's tanci fiction, the distinctive Chinese form of narrative written in rhymed lines during the late imperial to early modern period (related to, but different fr...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Guo, Li, 1979- (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: West Lafayette, Indiana : Purdue University Press, [2015]
Loạt:Comparative cultural studies.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!