European human rights law : the work of the European Court of Human Rights illustrated by an assortment of selected cases /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Maringele, Sarah.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hamburg : Anchor Academic Publishing, 2015.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!