Bright shards of someplace else : stories /

In the eleven kaleidoscopic stories that make up Bright Shards of Someplace Else, Monica McFawn traces the combustive, hilarious, and profound effects that occur when people misread the minds of others. The characters-an array of artists, scientists, songwriters, nannies, horse trainers, and poets-o...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: McFawn, Monica.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Athens : The University of Georgia Press, [2014]
Loạt:Flannery O'Connor Award for Short Fiction.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!