Naming the unnamable : researching identities through creative writing /

Reflecting upon his own prior experiences as Writer, PhD Student embarks on an ethnographic research project which seeks to explain the relationship between Boys' creative writing and identity. A view of identity as performance is adopted, a main cast of year 6 Boys is assembled, and the stage...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dobson, Tom (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Rotterdam : SensePublishers, 2014.
Loạt:Bold visions in educational research ; v. 40.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!