Antenna for social innovation : pathways to systemic change : inspiring stories and a new set of variables for understanding social innovation /

The world's social, ecological and economic problems are so complex and diverse that there will never be a "one-size-fits-all" model for social innovation. The very nature of social innovation as a new, better way of solving social problems means that it is not even in the interest of...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Buckland, Heloise (Tác giả), Murillo, David (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Sheffield : Greenleaf Publishing, [2013]
Loạt:Antenna for social innovation
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!