Nation and family : personal law, cultural pluralism, and gendered citizenship in India /

The distinct personal laws that govern the major religious groups are a major aspect of Indian multiculturalism and secularism, and support specific gendered rights in family life. Nation and Family is the most comprehensive study to date of the public discourses, processes of social mobilization, l...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Subramanian, Narendra (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Stanford, California : Stanford University Press, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!