Beyond explicit : pornography and the displacement of sex /

"Develops a novel characterization of the pornographic as a cultural concept"--Provided by publisher.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hester, Helen, 1983- (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany : State University of New York Press, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!