Laboring to play : home entertainment and the spectacle of middle-class cultural life, 1850-1920 /

"Drawing from 19th- and early-20th-century fiction, guidebooks on leisure, periodicals and newspaper columns, and a polemical examination of class structures, this book interrogates the ways that leisure performances (such as parlor games, charades, home dramas, and tableaux vivants) encouraged...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dawson, Melanie, 1967-
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Tuscaloosa : University of Alabama Press, [2005]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!