Bridging the Digital Divide with Mobile Services.

In this issue of Library Technology Reports, Andromeda Yelton shows how libraries can build on the breadth of this population to help bridge the digital divide and provide even greater access to information. Yelton breaks down the demographics of mobile internet users, provides examples of how diffe...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yelton, Andromeda.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago : American Library Association, 2013.
Loạt:Library technology reports ; v. 48, no. 1.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!