Telling border life stories : four Mexican American women writers /

Voices from the borderlands push against boundaries in more ways than one, as Donna M. Kabalen de Bichara ably demonstrates in this investigation into the twentieth-century autobiographical writing of four women of Mexican origin who lived in the American Southwest. Until recently, little attention...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kabalen de Bichara, Donna M.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: College Station : Texas A & M University Press, 2013.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Rio Grande/Río Bravo ; no. 18.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!