The life of J.D. Åkerblad : Egyptian decipherment and orientalism in revolutionary times /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Thomasson, Fredrik
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Leiden ; Boston : Brill, 2012.
Loạt:Brill's studies in intellectual history ; v. 123.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!