Trích dẫn APA

Institute of Ismaili Studies., Ikhwān al-Ṣafāʼ., McGregor, R. J. A., & Goodman, L. E. (2012). The case of the animals versus man before the King of the Jinn: A translation from the Epistles of the brethren of purity. Oxford ; New York: Oxford University Press in association with the Institute of Ismaili Studies.

Trích dẫn kiểu Chicago

Institute of Ismaili Studies., Ikhwān al-Ṣafāʼ, Richard J. A. McGregor, và Lenn Evan Goodman. The Case of the Animals Versus Man Before the King of the Jinn: A Translation From the Epistles of the Brethren of Purity. Oxford ; New York: Oxford University Press in association with the Institute of Ismaili Studies, 2012.

Trích dẫn MLA

Institute of Ismaili Studies., Ikhwān al-Ṣafāʼ, Richard J. A. McGregor, và Lenn Evan Goodman. The Case of the Animals Versus Man Before the King of the Jinn: A Translation From the Epistles of the Brethren of Purity. Oxford ; New York: Oxford University Press in association with the Institute of Ismaili Studies, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.