Family and household religion in ancient Israel and the Levant /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Albertz, Rainer, 1943-
Tác giả khác: Schmitt, Rüdiger.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2012.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!