Warrior Image : Soldiers in American Culture from the Second World War to the Vietnam Era.

Images of war saturated American culture between the 1940s and the 1970s, as U.S. troops marched off to battle in World War II, the Korean War, and the Vietnam War. Exploring representations of servicemen in the popular press, government propaganda, museum exhibits, literature, film, and television,...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Huebner, Andrew J. (Tác giả)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2008.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!