Negotiating the personal in creative writing /

This book describes an alternative way to teach Creative Writing, one that replaces the silent writer taking criticism and advice from the teacher-led workshop with an active writer who reflects upon and publically questions the work-in-progress in order to solicit response, from a writers' gro...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vandermeulen, Carl.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bristol ; Buffalo : Multilingual Matters, 2011.
Loạt:New writing viewpoints.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!